Extended DISC

Extended DISC ger ett bra utgångsläge för att se vilket beteende vi själva har och hur vi kan utveckla det. Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas. Nästa steg är att lära sig att förstå andra.

När vi är tränade i att förstå vad som driver och motiverar de personer vi träffar eller arbetar med kan vi även skapa strategier för att skapa goda relationer. Dessutom ger det organisationer ett ”gemensamt språk” kring beteende och kommunikation.

Personprofil

Personprofilen i Extended DISC är ett verktyg som identifierar en individs kommunikativa och beteendemässiga styrkor och utvecklingspotential i en specifik yrkesroll eller situation.
Profilen visar på vår primära kommunikationsstil och är utgångspunkten i diskussion omkring det som speglar människors kommunikativa lik‐ och olikheter.

Teamanalys

Teamanalys baserar sig på gruppmedlemmarnas Extended DISC Personanalyser och åskådliggör gruppens naturliga styrkor och utvecklingsområden. Extended DISC Teamanalys är ett konkret hjälpmedel för effektivisering av internt och externt samarbete.

Den skapar möjligheter till överskådliga sammandrag på olika organisationsnivåer.

  • Vad är våra styrkor respektive svagheter?
  • Har vi koncentration på någon beteendestil?
  • Hur påverkar det teamet?
  • Vilka beteendestilar saknar vi?
  • Hur kan vi kompensera det vi saknar naturligt?